Algemene voorwaarden surfles

1. BOEKINGEN & BETALINGEN VAN SURFLESSEN

 • Surflessen dienen vooraf geboekt en betaald te worden.
 • Alle prijzen die gecommuniceerd worden via de Aloha kanalen, zijn inclusief BTW.
 • Aloha Surfschool blijft het recht houden om de boeking te verplaatsen indien daartoe noodzaak is (denk aan bijvoorbeeld weersomstandigheden). Uiteraard zal Aloha Surfschool daarover tijdig met de deelnemer contact opnemen. Aloha Surfschool zal dan een andere datum en tijd aan de deelnemer voorstellen, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de wensen van de deelnemer.
 • Deelnemers dienen minimaal 24 uur van tevoren aan te geven als ze verhinderd zijn; de kosten worden dan niet doorberekend. Later dan 24 uur kan hiervoor helaas geen bedrag in mindering gebracht worden op het verschuldigde totaal. Dit heeft onder meer te maken met afspraken die we met derden maken. De boeker is hiervoor verantwoordelijk.
 • Aloha Surfschool is niet aansprakelijk voor eventuele zet-, typ- en/of programmeer- of programmafouten op de website of in andere publicaties.
 • Bij langdurige blessures, opgelopen tijdens trainingen kan helaas geen restitutie van de reeds betaalde contributie worden teruggestort. Deze kunnen wel op een ander moment ingehaald worden.
 • Een surfles die niet door kan gaan en door de surfschool is afgezegd, kan tot een jaar later verzet worden. Er vindt geen terugbetaling plaats in dit jaar. Iedere afgezegde betaalde les, moet verplaatst worden naar een ander moment. Dit zal in samenspraak gaan met de deelnemer.

2. BOEKINGEN & BETALINGEN VERHUUR

 • Materialen kunnen niet vooraf gereserveerd worden.
 • Alle prijzen die gecommuniceerd worden via de Aloha kanalen, zijn inclusief BTW.
 • Het gehuurde dient achteraf te worden afgerekend i.v.m. de duur van de verhuur.
 • Bij terugkomst dient het surfboard in het surfboardrek gelegd te worden met de leash om het board.
 • Wetsuits dienen buitenste buiten gedraaid, afgespoeld en opgehangen te worden.
 • Aloha Surfschool draagt geen verantwoordelijkheid voor lichamelijk letsel of materiële schade van huurder of derden.
 • Een zwemdiploma A is verplicht.
 • Legitimatie dient te worden achterlaten bij de surfschool (paspoort, rijbewijs, bankpas, ID kaart).
 • De huurder dient om te kunnen gaan met muistroming.
 • De huurder dient de voorrangsregels te kunnen toepassen.

3. OVERIGE ACTIVITEITEN

 • Alle punten zoals omschreven in deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op alle overige activiteiten zoals omschreven op alohasurf.nl.

4. CADEAU-/TEGOEDBONNEN

 • Aloha cadeau- en/of tegoedbonnen kunnen niet verzilverd worden, maar wel worden gebruikt in het gehele strandpaviljoen (shop, surfschool, horeca).

5. RISICO EN AANSPRAKELIJKHEID

 • Aloha Surfschool heeft veiligheid als hoogste prioriteit.
 • De deelnemer is zich bewust van het feit dat gebruik van gehuurde materialen, dan wel lesmateriaal zowel voor hem/haar als aan derden voor eigen risico is. De deelnemer neemt deze risico’s uitdrukkelijk voor zijn/haar rekening. Dit is ook van toepassing met betrekking tot andere activiteiten.
 • Aloha Surfschool heeft spelregels en voorschriften opgesteld. Veiligheidsinstructies en andere instructies gegeven door instructeurs en medewerkers van Aloha Surfschool, dienen door de deelnemer strikt te worden opgevolgd.
 • De deelnemer is verantwoordelijk voor het bijwonen van de theorie van de les of mogelijke andere uitleg krijgt hieromtrent (door surfschoolmedewerker/instructeur).
 • Aloha Surfschool is dan ook niet verantwoordelijk voor mogelijke calamiteiten en schades, materieel en/of letselschade. De deelnemer is zich ervan bewust dat de uitleg geen garanties geeft op het hierboven genoemde, waardoor Aloha Surfschool gevrijwaard wordt.
 • Indien een deelnemer minderjarig is, zijn de ouders en/of begeleiders van minderjarigen verantwoordelijk voor het geven van juiste informatie aan Aloha Surfschool m.b.t. de minderjarige.
 • Indien de deelnemer last heeft van nek- en/of rugklachten, zwanger is, hartproblemen heeft of heeft gehad, kortademig is, onder invloed van medicijnen, drugs en/of alcohol is, wordt het sterk afgeraden deel te nemen aan een les. Aloha Surfschool is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgen indien de betreffende deelnemer toch besluit deel te nemen aan het surfen.
 • Aloha Surfschool aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid door (stuur)fouten, ondeskundigheid, aanvaringen, afsnijden, gebreken aan de gebruikte materialen (surfboards, wetsuits, e.d.) die de deelnemer en/of andere deelnemers ondervinden. De deelnemer neemt dit risico nadrukkelijk voor zijn/haar rekening.
 • Bij roekeloos gedrag tijdens het individuele surfen en de surflessen, waaronder roekeloos gedrag bij surfen, bij botsen, bij afsnijden en bij het opzettelijk vernielingen aanbrengen e.d. kan de benadeelde partij dan wel Aloha Surfschool de deelnemer aansprakelijk stellen voor de geleden schade.
 • Aloha Surfschool kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor schade of ongevallen aan derden en de huurder. Materiaal wordt verhuurd voor een bepaalde tijd. Bij schade, total loss of diefstal betaalt de huurder de nieuwprijs van het gehuurde materiaal direct bij retour.
 • Bij groepen is de hoofdboeker verantwoordelijk om Aloha Surfschool te voor zien van de juiste gegevens per deelnemer van artikel 3.7en de deelnemers op de hoogte stellen van de Algemene Voorwaarden. Daarnaast dienen de deelnemers onafhankelijk van elkaar een gezondheidsformulier in te vullen.
 • Indien door onvoorziene omstandigheden zoals onweer, storm en/of andere extreme weersomstandigheden gestaakt moet worden, zal deze op een ander moment worden hervat uiteraard in samenspraak met de deelnemer.

  6. OVERMACHT
 • Onder overmacht wordt verstaan hetgeen in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Aloha Surfschool geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Aloha Surfschool niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
 • Overmacht: werkstakingen, overlijden, brand, vervoer, stremming, molest en in het algemeen alle onvoorziene omstandigheden ten gevolge waarvan naleving van de overeenkomst niet meer van de opdrachtnemer kan worden gevergd.
 • Indien door onvoorziene omstandigheden zoals onweer, storm en/of andere extreme weersomstandigheden gestaakt moet worden, zal deze op een ander moment worden hervat uiteraard in samenspraak met de deelnemer.

7. MEDIA- EN AUTEURSRECHT

 • Op het terrein van Aloha Surfschool zijn camera’s en andere apparatuur aanwezig, om veiligheids- en om commerciële redenen. Alle mediarechten van gemaakte opnames, blijven bij Aloha Surfschool en de deelnemer doet daarvan uitdrukkelijk afstand. Ten aanzien van alle door Aloha Surfschool te leveren diensten en producten, behoudt Aloha Surfschool zich alle rechten en bevoegdheden voor die Aloha Surfschool toekomen op grond van de Auteurswet.
 • Tijdens de surflessen, surfkampen, evenementen, in de winkel, het restaurant en andere activiteiten georganiseerd door- en die plaats vinden bij Aloha kunnen er foto-, film- en geluidsopnames gemaakt worden. Deze kunnen ingezet worden ter promotie van Aloha’s bedrijfsactiviteiten. Door deel te nemen aan bovenstaande activiteiten, dan wel je te begeven op ons terrein, ga je hier mee akkoord. Mocht je niet in beeld willen komen, laat dit dan expliciet vooraf aan ons weten door een mailtje te sturen naar info@alohasurf.nl.

8. TOEPASSELIJK RECHT

 • Op de rechtsverhouding tussen Aloha Surfschool en de deelnemer is Nederlands recht van toepassing. Indien tussen de deelnemer en Aloha Surfschool een geschil mocht ontstaan is de rechtbank Den Haag bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft Aloha Surfschool het recht een geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechten.